Obchodní a reklamační podmínky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.propangas.cz.

Velkoobchod Paprsek s.r.o., U Plovárny 484I/II, 37701 Jindřichův Hradec

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.propangas.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží Vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky. Objednávku, kterou si nemůžeme telefonicky popř. e-mailem ověřit, nebudeme odesílat.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.propangas.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech s možností zasílání novinek.

Záruka a reklamace:

 1. Převzetím věci a zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci a zaplacením kupní ceny na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci a zaplacením kupní ceny kupujícím.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U prodávaných věcí za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
 6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

V souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení celé částky za toto zaplacené zboží, za splnění následujících podmínek:

 1. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.
 2. Kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny poštovní poukázkou (složenkou) s odečtením poplatku za tuto službu nebo po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů s databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží:

 1. Zákazníkům v Jindřichově Hradci je zboží rozváženo zdarma vlastní dopravou.
 2. Mimo Jindřichův Hradec je účtována doprava k zákazníkovi 1 km 10 Kč .